Aviso legal

1. Introdución

As presentes condicións xerais de uso da páxina web regulan os termos e condicións de acceso e uso de www.revistacoolt.es, propiedade de Cecilia Fernández Santomé con domicilio en Vilalba (Lugo), en adiante, «a Empresa», que o usuario do sitio deberá ler e aceptar para usar todos os servizos e informacións que se facilitan no mesmo. El simple acceso e/ou utilización do sitio, de todos ou parte dos seus contidos e/ou servizos significa a plena aceptación das presentes condicións xerais de uso.

2. Condicións de uso

As presentes condicións xerais de uso do sitio regulan o acceso e a utilización do sitio, incluíndo os contidos e os servizos postos a disposición d@s usuari@s no e/ou a través do sitio, xa sexa polo propio sitio ou pol@s seus/súas usuari@s, xa sexa por terceiros. Porén, o acceso e a utilización de certos contidos e/ou servizos pódese atopar sometido a determinadas condicións específicas.

3. Modificacións

A empresa resérvase a facultade de modificar en calquer momento as condicións xerais de uso do sitio. De calquera xeito, recoméndase consultar periodicamente os presentes termos de uso do sitio, xa que poden ser modificados.

4. Obrigas d@ usuari@

@ usuari@ deberá respetar en todo momento os termos e condicións estabelecidos nas presentes condicións xerais de uso do sitio. @ usuari@ manifesta expresamente que empregará o sitio de xeito dilixente e asumindo calquera responsabilidade que poidera derivarse do incumprimento das normas.

Asemade, @ usuari@ non poderá utilizar o sitio para transmitir, almacenar, divulgar, promover ou distribuir datos ou contidos que sexan portadores de virus ou de calquera outro código informático, arquivos ou programas deseñados para interromper, destruir ou prexudicar o funcionamento de calquera programa ou equipo informático ou de telecomunicacións.

5. Responsabilidade do sitio

@ usuari@ coñece e acepta que o sitio non outorga ningunha garantía de calquera natureza, xa sexa expresa ou implícita, sobre os datos, contidos, información e servizos que se incorporan e ofrecen desde o sitio.

Exceptuando os casos nos que a ley impoña expresamente o contrario, e exclusivamente coa medida e extensión nas que o impoña, o sitio non garante nin asume responsabilidade algunha respecto aos posibles danos e prexuízos causados polo uso e utilización da información, datos e servizos do sitio.

En todo caso, o sitio exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan deberse á información e/ou servizos prestados ou subministrados por terceiros diferentes da empresa. Toda responsabilidade será do terceiro, xa sea provedor ou colaborador.

6. Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos, marcas, logos, debuxos, documentación, programas informáticos ou calquera outro elemento susceptible de protección pola lexislación de propiedade intelectual o industrial, que sexan accesibles no sitio corresponden exclusivamente á empresa ou aos seus lexítimos titulares e quedan expresamente reservados todos os dereitos sobre os mesmos. Queda expresamente prohibida a creación de enlaces de hipertexto (links) a calquera elemento integrante das páginas web de sitio sin a autorización da empresa, sempre que no sexan a una página web do sitio que no requira identificación ou autenticación para o seu acceso, ou este estea restrinxido.

En calquera caso, o sitio resérvase todos os dereitos sobre os contidos, información, datos e servizos que ostente sobre os mesmos. O sitio non concede ningunna licenza ou autorización de uso ao/á usuari@ sobre os seus contidos, datos ou servizos distinta da que expresamente se detalle nas presentes condicións xerais de uso so sitio.

7. Lexislación aplicable, xurisdición competente e notificacións

As presentes condicións réxense e interprétanse de acordo coas leis de España. Para calquera reclamación serán competentes os xulgados e tribunais de Vilalba (Lugo). Todas as notificacións, requerimentos, peticións e outras comunicacións que @ usuari@ desee efectuar á empresa titular do sitio deberán realizarse por escrito e entenderase que foron correctamente realizadas cando sexan recibidas na seguinte dirección: redaccion(arroba)revistacoolt.es.